โรคลมชัก อันตรายทั้งกับผู้ป่วย คนรอบข้าง สาเหตุจาก “คลื่นไฟฟ้าสมองผิดปกติ”
เนื้อหายังไม่เปิดใช้งาน