คำแนะนำในการรับวัคซีนและการตรวจค้นหาโรคหรือความผิดปกติที่ซ่อนเร้นในเด็ก
คำแนะนำในการรับวัคซีนและการตรวจค้นหาโรคหรือความผิดปกติที่ซ่อนเร้นในเด็ก
October 01 / 2021

 

 

 

คำแนะนำในการรับวัคซีนและการตรวจค้นหาโรคหรือความผิดปกติ

ที่ซ่อนเร้นในเด็ก

 

 

 

 

 

 

 

“วัคซีน” เป็นสิ่งสำคัญช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย เด็กควรได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐานตั้งแต่แรกเกิด เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากโรคที่สามารถป้องกันได้ 
 

ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก >> https://www.ram-hosp.co.th/news_detail/80

 

แผนกเด็กและคลินิกเด็กสุขภาพดี โรงพยาบาลรามคำแหง คลิก >> https://www.ram-hosp.co.th/readcenter_clinic/15
 

 

อ้างอิงจาก : องค์การอนามัยโลก WHO 

วัคซีนพิษสุนัขบ้าการป้องกันที่ดีที่สุด คือ การฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าแบบป้องกันล่วงหน้า (Pre-exposure Vaccination)ก่อนการสัมผัสสัตว์ จะต้องฉีดทั้งหมด 3 ครั้ง ในวันที่ 0, 7, 12 หรือ 28 กรณีสัมผัสโรค ภายใน 6 เดือน หลังฉีดวัคซีนเข็มสุดท้ายให้ฉีดวัคซีนเพิ่มอีก 1 ครั้ง กรณีสัมผัสโรคเกิน 6 เดือน หลังฉีดวัคซีนเข้มสุดท้ายให้ฉีดวัคซีนเพิ่มอีก 2 ครั้งในวันที่ 0 และ 3 วัน (ซึ่งทั้ง 2 กรณีไม่มีความจำเป็นต้องให้อิมโมโนโกลบูลิน) 

 

 

อ้างอิงจาก  : สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กประเทศไทย 2562

กำหนดการดูแลสุขภาพไทย ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 2557 อ้างอิงตามแนวทางการดูแลสุขภาพเด็กไทย 0-18 ปี มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2560