เป็นกรดไหลย้อนเรื้อรัง เสี่ยงมะเร็งหลอดอาหาร ได้ด้วย!
เนื้อหายังไม่เปิดใช้งาน