ไอซียูเด็ก (PICU) 24 ชั่วโมง ชักจากไข้ ไอหอบ ศีรษะกระแทก เจ็บป่วยตอนกลางคืน
เนื้อหายังไม่เปิดใช้งาน