ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. กมลชนก นิ่มสวัสดิ์

ชื่อ
กมลชนก นิ่มสวัสดิ์
สาขาเฉพาะทาง :
จักษุวิทยา (Ophthalmology)
ภาษา :
อังกฤษ, ไทย
การศึกษา :
2539 : จักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2533 : แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
จักษุวิทยา (Ophthalmology)
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 18:00 แผนกจักษุ
พุธ 08:00 - 18:00 แผนกจักษุ
พฤหัสบดี 08:00 - 18:00 แผนกจักษุ
เสาร์ 08:00 - 18:00 แผนกจักษุ
อาทิตย์ 08:00 - 18:00 แผนกจักษุ

พญ. ฐิตาภา ชูเกียรติ

ชื่อ
ฐิตาภา ชูเกียรติ
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
ภาษา :
อังกฤษ, ไทย
การศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิบัตร :
สาขา กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics)
อนุสาขา กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด (Neonatal and Perinatal Medicine)
การศึกษาหลังปริญญา :
2564 : วุฒิบัตรอนุสาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
2555 : วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 17:00 แผนกกุมารเวชกรรม
อังคาร 08:00 - 20:00 แผนกกุมารเวชกรรม
พฤหัสบดี 08:00 - 20:00 แผนกกุมารเวชกรรม
ศุกร์ 08:00 - 12:00 แผนกกุมารเวชกรรม
อาทิตย์ 08:00 - 15:00 แผนกกุมารเวชกรรม

พญ. ตวงพร ตุรงค์สมบูรณ์

ชื่อ
ตวงพร ตุรงค์สมบูรณ์
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ (Pediatric Infectious Diseases)
ภาษา :
อังกฤษ, ไทย
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ2) คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วุฒิบัตร :
สาขา กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics)
อนุสาขา กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ (Pediatric Infectious Diseases)
การศึกษาหลังปริญญา :
กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ (Pediatric Infectious Diseases)
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
โรคติดเชื้อในเด็ก, โรคเขตร้อน, วัคซีน
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 17:00 - 20:00 แผนกกุมารเวชกรรม

นพ. ถนอมศักดิ์ อัศวดิลกชัย

ชื่อ
ถนอมศักดิ์ อัศวดิลกชัย
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์โรคไต
ภาษา :
อังกฤษ, ไทย
การศึกษา :
แพทย์ศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตร :
American Board of Internal Medicine.
American Board of Nephrology.
การศึกษาหลังปริญญา :
แพทย์ประจำบ้านและต่อยอดโรคไต Nassau Country Medical Center, New York
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
อายุรศาสตร์โรคไต
วัน เวลา สถานที่
พฤหัสบดี 13:00 - 17:00 แผนกอายุรกรรม

พญ. นันท์นภัส ปโรสิยานนท์

ชื่อ
นันท์นภัส ปโรสิยานนท์
สาขาเฉพาะทาง :
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ (Reproductive Medicine)
ภาษา :
อังกฤษ, ไทย
การศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
สาขา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynaecology)
อนุสาขา เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ (Reproductive Medicine)
การศึกษาหลังปริญญา :
2564 : วุฒิบัตรอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2562 : วุฒิบัตรสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ (Reproductive Medicine)
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 08:00 - 20:00 แผนกสูตินรีเวชกรรม
พุธ 08:00 - 15:00 แผนกสูตินรีเวชกรรม
พฤหัสบดี 08:00 - 15:00 แผนกสูตินรีเวชกรรม
ศุกร์ 08:00 - 20:00 แผนกสูตินรีเวชกรรม
เสาร์ 08:00 - 15:00 แผนกสูตินรีเวชกรรม