ค้นหาแพทย์

นพ. บัญชา ศันสนีย์วิทยกุล

ชื่อ
บัญชา ศันสนีย์วิทยกุล
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ (Cardiology)
ภาษา :
อังกฤษ, ไทย
การศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
อนุสาขา อายุรศาสตร์โรคหัวใจ (Cardiology)
สาขา อายุรศาสตร์ (Internal Medicine)
การศึกษาหลังปริญญา :
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, Johns Hopkins University, School of Medicine, Baltimore, ประเทศสหรัฐอเมริกา
หัวใจเต้นผิดจังหวะ, University of Southern California, Los Angeles, ประเทศสหรัฐอเมริกา
หัวใจเต้นผิดจังหวะ, Electrophysiology Research Institute, University of Oklahoma, ประเทศสหรัฐอเมริกา
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
หัวใจเต้นผิดปกติ, การจี้หัวใจด้วยคลื่นวิทยุ, การฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจ-เครื่องกระตุกหัวใจ
วัน
เวลา
สถานที่
พุธ 10:00 - 14:00 แผนกอายุรกรรม

พญ. พัชรพร ศิริเจริญไทย

ชื่อ
พัชรพร ศิริเจริญไทย
สาขาเฉพาะทาง :
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynaecology)
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (Maternal and Fetal Medicine)
ภาษา :
อังกฤษ, ไทย
การศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynaecology)
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (Maternal and Fetal Medicine)
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
วัน
เวลา
สถานที่
อาทิตย์ 08:00 - 12:00 แผนกสูตินรีเวชกรรม

พญ. มัณฑนา ศุภวงศ์วรรธนะ

ชื่อ
มัณฑนา ศุภวงศ์วรรธนะ
สาขาเฉพาะทาง :
จักษุวิทยา (Ophthalmology)
ภาษา :
อังกฤษ, ไทย
การศึกษา :
2566 : อนุสาขา จักษุประสาท ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
วุฒิบัตร :
สาขา จักษุวิทยา (Ophthalmology)
อนุสาขา จักษุประสาทวิทยา
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน
เวลา
สถานที่
อังคาร 08:00 - 20:00 แผนกจักษุ
พุธ 08:00 - 12:00 แผนกจักษุ
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00 แผนกจักษุ
ศุกร์ 08:00 - 17:00 แผนกจักษุ
อาทิตย์ 08:00 - 17:00 แผนกจักษุ

พญ. รัฐฐยา จรรยาจิรวงศ์

ชื่อ
รัฐฐยา จรรยาจิรวงศ์
สาขาเฉพาะทาง :
โรคระบบทางเดินอาหาร
ภาษา :
อังกฤษ, ไทย
การศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ2) คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
วุฒิบัตร :
สาขา อายุรศาสตร์ (Internal Medicine)
อนุสาขา อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร (Gastroenterology)
การศึกษาหลังปริญญา :
2564 : วุฒิบัตรอนุสาขาโรคระบบทางเดินอาหาร คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
2561 : วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
โรคกรดไหลย้อน (GERD) แผลในระบบทางเดินอาหารและกระเพาะอาหาร
โรคกระเพาะอาหารและลำไส้
อาการปวดท้อง ท้องผูก ท้องเสีย
ตรวจส่องกล้องทางเดินอาหารและลำไส้
ตรวจวินิจฉัยมะเร็งตับ มะเร็งตับอ่อน และทางเดินอาหาร
วัน
เวลา
สถานที่
อังคาร 07:00 - 16:00 แผนกอายุรกรรม
พุธ 08:00 - 17:00 แผนกอายุรกรรม
พฤหัสบดี 08:00 - 20:00 แผนกอายุรกรรม
ศุกร์ 07:00 - 15:00 แผนกอายุรกรรม
เสาร์ 08:00 - 17:00 แผนกอายุรกรรม

พญ. ลลิลทิพย์ เอียดช่วย

ชื่อ
ลลิลทิพย์ เอียดช่วย
สาขาเฉพาะทาง :
โสต ศอ นาสิกวิทยา (Otolaryngology)
ภาษา :
อังกฤษ, ไทย
การศึกษา :
แพทย์ศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วุฒิบัตร :
สาขา โสต ศอ นาสิกวิทยา (Otolaryngology)
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน
เวลา
สถานที่
ศุกร์ 08:00 - 12:00 แผนกหู คอ จมูก