ค้นหาแพทย์

นพ. ถนอมศักดิ์ อัศวดิลกชัย

ชื่อ
ถนอมศักดิ์ อัศวดิลกชัย
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์โรคไต
ภาษา :
อังกฤษ, ไทย
การศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตร :
American Board of Internal Medicine.
American Board of Nephrology.
การศึกษาหลังปริญญา :
แพทย์ประจำบ้านและต่อยอดโรคไต Nassau Country Medical Center, New York
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
อายุรศาสตร์โรคไต
วัน
เวลา
สถานที่
พฤหัสบดี 13:00 - 17:00 แผนกอายุรกรรม

พญ. ธันย์ชนก สมปรารถนา

ชื่อ
ธันย์ชนก สมปรารถนา
สาขาเฉพาะทาง :
มะเร็งวิทยานรีเวช (Gynaecological Oncology)
ภาษา :
อังกฤษ, ไทย
การศึกษา :
2565 : อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช
2562 : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
2557 : แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิบัตร :
อนุสาขา มะเร็งวิทยานรีเวช (Gynaecological Oncology)
สาขา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynaecology)
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช และมะเร็งนรีเวช
วัน
เวลา
สถานที่
อาทิตย์ 08:00 - 20:00 แผนกสูตินรีเวชกรรม

พญ. นันท์นภัส ปโรสิยานนท์

ชื่อ
นันท์นภัส ปโรสิยานนท์
สาขาเฉพาะทาง :
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ (Reproductive Medicine)
ภาษา :
อังกฤษ, ไทย
การศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
สาขา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynaecology)
อนุสาขา เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ (Reproductive Medicine)
การศึกษาหลังปริญญา :
2564 : วุฒิบัตรอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2562 : วุฒิบัตรสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ (Reproductive Medicine)
วัน
เวลา
สถานที่
อังคาร 08:00 - 20:00 แผนกสูตินรีเวชกรรม
พุธ 08:00 - 15:00 แผนกสูตินรีเวชกรรม
พฤหัสบดี 08:00 - 15:00 แผนกสูตินรีเวชกรรม
ศุกร์ 08:00 - 20:00 แผนกสูตินรีเวชกรรม
เสาร์ 08:00 - 15:00 แผนกสูตินรีเวชกรรม

นพ. บัญชา ศันสนีย์วิทยกุล

ชื่อ
บัญชา ศันสนีย์วิทยกุล
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ (Cardiology)
ภาษา :
อังกฤษ, ไทย
การศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
อนุสาขา อายุรศาสตร์โรคหัวใจ (Cardiology)
สาขา อายุรศาสตร์ (Internal Medicine)
การศึกษาหลังปริญญา :
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, Johns Hopkins University, School of Medicine, Baltimore, ประเทศสหรัฐอเมริกา
หัวใจเต้นผิดจังหวะ, University of Southern California, Los Angeles, ประเทศสหรัฐอเมริกา
หัวใจเต้นผิดจังหวะ, Electrophysiology Research Institute, University of Oklahoma, ประเทศสหรัฐอเมริกา
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
หัวใจเต้นผิดปกติ, การจี้หัวใจด้วยคลื่นวิทยุ, การฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจ-เครื่องกระตุกหัวใจ
วัน
เวลา
สถานที่
พุธ 10:00 - 13:00 แผนกอายุรกรรม

พญ. พัชรพร ศิริเจริญไทย

ชื่อ
พัชรพร ศิริเจริญไทย
สาขาเฉพาะทาง :
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynaecology)
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (Maternal and Fetal Medicine)
ภาษา :
อังกฤษ, ไทย
การศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynaecology)
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (Maternal and Fetal Medicine)
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
วัน
เวลา
สถานที่
อาทิตย์ 08:00 - 12:00 แผนกสูตินรีเวชกรรม