ค้นหาแพทย์

พญ. ลลิลทิพย์ เอียดช่วย

ชื่อ
ลลิลทิพย์ เอียดช่วย
สาขาเฉพาะทาง :
โสต ศอ นาสิกวิทยา (Otolaryngology)
ภาษา :
อังกฤษ, ไทย
การศึกษา :
แพทย์ศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วุฒิบัตร :
สาขา โสต ศอ นาสิกวิทยา (Otolaryngology)
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน
เวลา
สถานที่
ศุกร์ 08:00 - 12:00 แผนกหู คอ จมูก

พญ. วริษา อุทาโย

ชื่อ
วริษา อุทาโย
สาขาเฉพาะทาง :
อนุสาขา กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม (Pediatric Endocrinology and Metabolism)
ภาษา :
อังกฤษ, ไทย
การศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
สาขา กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics)
อนุสาขา กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม (Pediatric Endocrinology and Metabolism)
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน
เวลา
สถานที่
พฤหัสบดี 16:00 - 20:00 แผนกกุมารเวชกรรม

พญ. วันวิสาข์ บุญเฟื่อง

ชื่อ
วันวิสาข์ บุญเฟื่อง
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ (Pulmonary Medicine and Pulmonary Critical Care)
ภาษา :
อังกฤษ, ไทย
การศึกษา :
2564 : อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ (Pulmonary Medicine and Pulmonary Critical Care)
2560 : วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์
2554 : แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิบัตร :
สาขา อายุรศาสตร์ (Internal Medicine)
อนุสาขา อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ (Pulmonary Medicine and Pulmonary Critical Care)
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์ 08:00 - 17:00 แผนกอายุรกรรม
อังคาร 08:00 - 17:00 แผนกอายุรกรรม
พุธ 08:00 - 20:00 แผนกอายุรกรรม
พฤหัสบดี 07:00 - 12:00 แผนกอายุรกรรม
อาทิตย์ 07:00 - 16:00 แผนกอายุรกรรม

นพ. วิชัย ศรีมนัส

ชื่อ
วิชัย ศรีมนัส
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา :
อังกฤษ, ไทย
การศึกษา :
คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
อนุสาขา อายุรศาสตร์โรคหัวใจ (Cardiology)
สาขา อายุรศาสตร์ (Internal Medicine)
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
โรคหัวใจ
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์ 08:00 - 15:00 แผนกอายุรกรรม
พุธ 08:00 - 13:00 แผนกอายุรกรรม
พฤหัสบดี 08:00 - 15:00 แผนกอายุรกรรม
ศุกร์ 08:00 - 13:00 แผนกอายุรกรรม
อาทิตย์ 08:00 - 15:00 แผนกอายุรกรรม

พญ. ศรัณยา สัจจวรกุล

ชื่อ
ศรัณยา สัจจวรกุล
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์โรคไต
ภาษา :
อังกฤษ, ไทย
การศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิบัตร :
สาขา อายุรศาสตร์ (Internal Medicine)
อนุสาขา อายุรศาสตร์โรคไต (Nephrology)
การศึกษาหลังปริญญา :
2563 : วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2561 : วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
โรคไต
วัน
เวลา
สถานที่
อังคาร 17:00 - 20:00 แผนกอายุรกรรม
พุธ 07:00 - 17:00 แผนกอายุรกรรม
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00 แผนกอายุรกรรม
ศุกร์ 08:00 - 20:00 แผนกอายุรกรรม
เสาร์ 07:00 - 15:00 แผนกอายุรกรรม