ค้นหาแพทย์

พญ. ศรีสุภา เลาห์ภากรณ์

ชื่อ
ศรีสุภา เลาห์ภากรณ์
สาขาเฉพาะทาง :
มะเร็งวิทยานรีเวช (Gynecological Oncology)
ภาษา :
อังกฤษ, ไทย
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิบัตร :
มะเร็งวิทยานรีเวช (Gynecological Oncology)
การศึกษาหลังปริญญา :
การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
มะเร็งวิทยานรีเวช, การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์ 08:00 - 20:00 แผนกสูตินรีเวชกรรม
เสาร์ 15:00 - 20:00 แผนกสูตินรีเวชกรรม

พญ. ศุภกัญญา กังสุวรรณ

ชื่อ
ศุภกัญญา กังสุวรรณ
สาขาเฉพาะทาง :
โรคระบบการหายใจในเด็ก
ภาษา :
อังกฤษ, ไทย
การศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
สาขา กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics)
อนุสาขา โรคระบบการหายใจในเด็ก
การศึกษาหลังปริญญา :
2561 : วุฒิบัตรอนุสาขาโรคระบบการหายใจในเด็ก
2559 : วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
โรคหวัด ภูมิแพ้ โรคหอบหืด
ไอเรื้อรัง หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบติดเชื้อ หรือปอดบวม
หายใจมีเสียงดัง หายใจครืดคราด นอนกรน
ไซนัสอักเสบ ทอนซิลอักเสบ
วัน
เวลา
สถานที่
อังคาร 08:00 - 15:00 แผนกกุมารเวชกรรม
พุธ 09:00 - 20:00 แผนกกุมารเวชกรรม
พฤหัสบดี 08:00 - 12:00 แผนกกุมารเวชกรรม
ศุกร์ 08:00 - 20:00 แผนกกุมารเวชกรรม
เสาร์ 07:00 - 16:00 แผนกกุมารเวชกรรม

นพ. สิทธิทัต ตั้งวิทยาภูมิ

ชื่อ
สิทธิทัต ตั้งวิทยาภูมิ
สาขาเฉพาะทาง :
ออร์โธปิดิกส์ (Orthopaedics)
ภาษา :
อังกฤษ, ไทย
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
วุฒิบัตรออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน
เวลา
สถานที่
เสาร์ 08:00 - 17:00 แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

พญ. สิริธร สุชาชัยศรี

ชื่อ
สิริธร สุชาชัยศรี
สาขาเฉพาะทาง :
โสต ศอ นาสิกวิทยา (Otolaryngology)
ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า (Facial Plastic and Reconstructive Surgery)
ภาษา :
อังกฤษ, ไทย
การศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตร :
สาขา โสต ศอ นาสิกวิทยา (Otolaryngology)
อนุสาขา ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า (Facial Plastic and Reconstructive Surgery)
การศึกษาหลังปริญญา :
2562 : อนุสาขาโสตประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
2554 : อนุสาขาศัลยศาสตร์ ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2552 : วุฒิบัตรสาขาโสต ศอ นาสิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์ 08:00 - 20:00 แผนกหู คอ จมูก
อังคาร 08:00 - 17:00 แผนกหู คอ จมูก
พุธ 08:00 - 17:00 แผนกหู คอ จมูก
พฤหัสบดี 08:00 - 12:00 แผนกหู คอ จมูก
อาทิตย์ 08:00 - 20:00 แผนกหู คอ จมูก

นพ. สุรพจน์ ซาเหลา

ชื่อ
สุรพจน์ ซาเหลา
สาขาเฉพาะทาง :
ออร์โธปิดิกส์
ภาษา :
อังกฤษ, ไทย
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิบัตร :
สาขา ออร์โธปิดิกส์ (Orthopedics)
การศึกษาหลังปริญญา :
2565 : Research fellowship in shoulder surgery, Japan
2559 : ประกาศนียบัตร แพทย์เวชศาสตร์กีฬา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
Sport medicine
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์ 07:00 - 16:00 แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
อังคาร 08:00 - 20:00 แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
พุธ 07:00 - 16:00 แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
พฤหัสบดี 07:00 - 11:00 แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
อาทิตย์ 08:00 - 17:00 แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ