ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. สิทธิทัต ตั้งวิทยาภูมิ

ชื่อ
สิทธิทัต ตั้งวิทยาภูมิ
สาขาเฉพาะทาง :
ออร์โธปิดิกส์ (Orthopaedics)
ภาษา :
อังกฤษ, ไทย
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
วุฒิบัตรออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 08:00 - 18:00 แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

พญ. สิริธร สุชาชัยศรี

ชื่อ
สิริธร สุชาชัยศรี
สาขาเฉพาะทาง :
โสต ศอ นาสิกวิทยา (Otolaryngology)
ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า (Facial Plastic and Reconstructive Surgery)
ภาษา :
อังกฤษ, ไทย
การศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตร :
สาขา โสต ศอ นาสิกวิทยา (Otolaryngology)
อนุสาขา ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า (Facial Plastic and Reconstructive Surgery)
การศึกษาหลังปริญญา :
2562 : อนุสาขาโสตประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
2554 : อนุสาขาศัลยศาสตร์ ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2552 : วุฒิบัตรสาขาโสต ศอ นาสิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 17:00 แผนกหู คอ จมูก
อังคาร 08:00 - 17:00 แผนกหู คอ จมูก
พุธ 08:00 - 17:00 แผนกหู คอ จมูก
พฤหัสบดี 08:00 - 12:00 แผนกหู คอ จมูก
อาทิตย์ 08:00 - 20:00 แผนกหู คอ จมูก

นพ. สุรพจน์ ซาเหลา

ชื่อ
สุรพจน์ ซาเหลา
สาขาเฉพาะทาง :
ออร์โธปิดิกส์
ภาษา :
อังกฤษ, ไทย
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิบัตร :
สาขา ออร์โธปิดิกส์ (Orthopedics)
การศึกษาหลังปริญญา :
2565 : Research fellowship in shoulder surgery, Japan
2559 : ประกาศนียบัตร แพทย์เวชศาสตร์กีฬา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
Sport medicine
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 07:00 - 19:00 แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
อังคาร 08:00 - 20:00 แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
พุธ 07:00 - 16:00 แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
พฤหัสบดี 07:00 - 12:00 แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
อาทิตย์ 08:00 - 17:00 แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

นพ. เสฏฐวุฒิ เรืองศิรินุสรณ์

ชื่อ
เสฏฐวุฒิ เรืองศิรินุสรณ์
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ (Infectious)
ภาษา :
อังกฤษ, ไทย
การศึกษา :
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
อายุรศาสตร์ (Internal Medicine)
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
โรคติดเชื้อ
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 13:00 - 20:00 แผนกอายุรกรรม
อาทิตย์ 13:00 - 20:00 แผนกอายุรกรรม

พญ. อรณิชา ชัยเศรษฐสัมพันธ์

ชื่อ
อรณิชา ชัยเศรษฐสัมพันธ์
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics)
ภาษา :
อังกฤษ, ไทย
การศึกษา :
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics)
การศึกษาหลังปริญญา :
กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 20:00 แผนกกุมารเวชกรรม
อังคาร 08:00 - 12:00 แผนกกุมารเวชกรรม
พุธ 08:00 - 17:00 แผนกกุมารเวชกรรม
พฤหัสบดี 08:00 - 15:00 แผนกกุมารเวชกรรม
อาทิตย์ 08:00 - 20:00 แผนกกุมารเวชกรรม