ค้นหาแพทย์

พญ. อริยา ทิมา

ชื่อ
อริยา ทิมา
สาขาเฉพาะทาง :
ประสาทวิทยา (Neurology)
ภาษา :
อังกฤษ, ไทย
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
2561 : วุฒิบัตร อบรมหลักสูตรการรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (TMS)
2553 : วุฒิบัตร โรคหลอดเลือดสมองและอัลตร้าซาวด์ด้วยคลื่นความถี่สูง
2552 : วุฒิบัตร American Society of Neuroimaging and Neurosonology
2550 : วุฒิบัตร สาขาประสาทวิทยา
การศึกษาหลังปริญญา :
Clinical observer at the Division of Neurology
Faculty of Medicine The Chinese University of Hong Kong
อบรมเพิ่มเติมจากสมาคม TMS Society เรื่อง TMS Grand Round Update on Theta Burst TMS and TMS for Psychairic disorder, OCD, Depression, PTSD, Migraine Headache, Chronic pain
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
โรคหลอดเลือดสมอง, ปวดศีรษะ, ไมเกรน, โรคเวียนศีรษะบ้านหมุน, ปวดต้นคอ
วัน
เวลา
สถานที่
พุธ 14:00 - 17:00 แผนกอายุรกรรม

พญ. อลิสรา ศรีนิลทา

ชื่อ
อลิสรา ศรีนิลทา
สาขาเฉพาะทาง :
สาขา ศัลยศาสตร์ (Surgery)
ภาษา :
อังกฤษ, ไทย
การศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 2) คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
สาขา ศัลยศาสตร์ (Surgery)
การศึกษาหลังปริญญา :
2565 : ศัลยศาสตร์เต้านมและมะเร็งเต้านม
2562 : ศัลยศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์ 08:00 - 17:00 แผนกศัลยกรรม
อังคาร 08:00 - 17:00 แผนกศัลยกรรม
พุธ 08:00 - 20:00 แผนกศัลยกรรม
พฤหัสบดี 09:00 - 13:00 แผนกศัลยกรรม
อาทิตย์ 13:00 - 20:00 แผนกศัลยกรรม